เราเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยด้านจัดสรรบุคลากร
ในตำแหน่งงานวิศวกรรม

สำหรับผู้ที่หางาน

  1. HOME
  2. สำหรับผู้ที่หางาน
  3. Search results:It Programmer
  4. ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

Programmer

Programmer

JOB ID 000001346
ตำแหน่งงาน Information Technology
ประเภทธุรกิจ It Programmer
เงินเดือนพื้นฐาน 25,000THB ~30,000THB
สวัสดิการ Social security
Provident fund
Insurance
Company trip

- ประกันสังคม / Social Security Fund - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / Provident Fund - ค่ารักษาพยาบาล ปีละ 6,000 บาท / Medical Fee 6,000 Baht/Year - โบนัสปีละ 1 ครั้ง (ตามผลประกอบการและผลงาน) / Bonus once a year (based on performance & Company profit) - ปรับเงินปีละ 1 ครั้ง (ตามผลงาน) Salary increase once a year (based on performance ) - ท่องเที่ยวปีละ 1 ครั้ง / Company Trip once a year - งานสังสรรค์(ปีใหม่) / New Year Party once a year - ตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง / Yearly health check up
สถานที่ทำงาน Samutprakarn
เวลาทำงาน 08:00~17:00
รายละเอียดงาน - วิเคราะห์ระบบตามที่ลูกค้าต้องการ
- ประมาณเวลาในการพัฒนาโปรแกรม เพื่อที่จะเข้าสูตรคำนวณหาราคาของ
โปรแกรม
- วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาโปรแกรมว่าต้องการใช้ทรัพยากร หรือ
อุปกรณ์ใดบ้างในระบบ
- ออกแบบระบบโปรแกรมให้มีความเหมาะสมและสะดวกในการใช้งานกับลูกค้า
- พัฒนาโปรแกรมตามเอกสารที่ระบุความต้องการของลูกค้า (Software
Specification)
- ทดสอบระบบและหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม (Bug) และเร่งแก้ไขโดยด่วน
- จัดทำคู่มือการใช้งานของโปรแกรม
- แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าในการใช้โปรแกรมและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
- วันทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา8.00-17.00 น.
คุณสมบัติของผู้สมัคร เพศชาย อายุ 25-35 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาโปรแกรมเมอร์, วิทยาศาสตร์คอมฯ,
วิศวกรรมคอมฯ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการทำงานหรือพัฒนาโปรแกรมไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือนักศึกษาจบ
ใหม่ที่เขียนโปรแกรมได้ดี
มีทักษะด้านการใช้เครื่องมือ Visual Basic และ Visual #C
สามารถใช้เครื่องมือ Android studio, Gradle, AVD manager, SDK
manager ได้
เข้าใจ Activity Life Cycle, Debugging, Custom View Component,
SQL command
มีความเข้าใจเกี่ยวกับโมเดลในการพัฒนาระบบ เช่น OOP, MVC
Architecture
มีตัวอย่าง Project หรือผลงานที่เคยทำ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถทำงานที่รับมอบหมายได้ดี เสร็จตามเวลาที่กำหนดและทำงานเป็นทีม
ได้
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

ช่องทางสมัคร ・ติดต่อสอบถาม

<