เราเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยด้านจัดสรรบุคลากร
ในตำแหน่งงานวิศวกรรม

ขั้นตอนการสมัครงาน

  1. HOME
  2. สำหรับผู้ที่หางาน
  3. ขั้นตอนการสมัครงาน

ขั้นตอนการสมัครงาน

STEP. 1ลงทะเบียนกับ Aspark Recruitment

สำหรับท่านที่สนใจหางานทางด้านวิศวกรรม, ไอที หรือ เซลส์ เอ็นจิเนียร์
สามารถลงทะเบียนฝากประวัติได้ทั้งทางเว็บไซต์ หรือทางอีเมล์ โดยส่งประวัติ
ของท่านในรูปแบบไฟล์ PDF หรือ MS Word เพื่อให้ทางทีมที่ปรึกษาของเรา
ได้พิจารณาติดต่อกลับไปเพื่อนัดวัน เวลาที่สะดวกในการสัมภาษณ์เบื้องต้น

step1

STEP. 2กระบวนการการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

เมื่อทางทีมงานได้ทำการสัมภาษณ์เบื้องต้นกับผู้ฝากประวัติ ทางทีมงานจะทำการ
เก็บข้อมูล วิเคราะห์ และให้คำปรึกษา รวมไปถึงสอบถามความต้องการ
ของผู้สมัครเกี่ยวกับสายงานและลักษณะงานที่ท่านต้องการ เพื่อนำเสนอ
ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคุณสมบัติและตรงตามความต้องการของผู้สมัคร

step2

STEP. 3กระบวนการนำเสนอตำแหน่งงาน

เมื่อทางทีมงานได้ทราบถึงความต้องการและคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว
ทางทีมงานจะนำเสนอตำแหน่งงานทีเหมาะสมให้ท่านพิจารณา โดยอาจมี
การเรียกทดสอบทักษะและความสามารถเฉพาะด้านบางประเภท
ตามทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงานที่นำเสนอเพื่อให้ได้บุคลากร
ที่มีทักษะและความสามารถตรงตามตำแหน่งงาน

step3

STEP. 4กระบวนการสัมภาษณ์งานโดยบริษัทลูกค้า

หลังจากที่ผู้สมัครได้ผ่านกระบวนการนำเสนอตำแหน่งงาน ทางทีมงาน
จะส่งข้อมูลของผู้สมัครไปยังบริษัทลูกค้าเพื่อพิจารณา เมื่อได้รับการตอบรับ
จากบริษัทลูกค้า ทางทีมงานจะติดต่อผู้สมัครเพื่อแจ้งรายละเอียด
เกี่ยวกับข้อมูลบริษัทลูกค้าและตารางการนัดสัมภาษณ์ และในวันสัมภาษณ์
ทางทีมงานได้จัดเตรียมที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้สมัครตลอดจน
เสร็จสิ้นการสัมภาษณ์

step.4

STEP. 5กระบวนการแจ้งผลสัมภาษณ์

เมื่อทางทีมงานทราบผลการสัมภาษณ์จากบริษัทลูกค้า ทางทีมงาน
จะรวบรวมข้อเสนอจากบริษัทลูกค้าและสรุปผลเพื่อแจ้งให้ผู้สมัคร
ได้พิจารณาข้อเสนอ และประสานงานกับบริษัทลูกค้าเพื่อสรุป
ผลการจ้างงาน รวมถึงการทำสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้สมัคร
และบริษัทผู้จ้างงาน